Privacy policy

Dit is de privacy policy van de websites van WPS Holding BV. en de met haar verbonden ondernemingen (hierna “WPS”). WPS Holding BV is een besloten vennootschap onder Nederlands recht met maatschappelijke zetel gevestigd te Hoevenweg 11, 5652 AW Eindhoven, Postbus 7074, 5605 JB Eindhoven (Nederland) (hierna “WPS”).

Bij het bezoeken van onze websites is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verzameld en verwerkt. Omdat wij de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens erg belangrijk vinden, zorgen wij dat onze bedrijfsvoering volledig in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

WPS is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verstrekking van persoonsgegeven aan externe partijen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) zal alleen geschieden indien de grondslag van de doorgifte is gebaseerd op een wettelijke en/of een contractuele grondslag. Bijzondere persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij er sprake is van een expliciete toestemming van de betrokkenen en/of wettelijke grondslag.

Aan externe partijen die zich buiten de EER bevinden zal uitsluitend doorgifte van persoonsgegevens plaatsvinden indien het desbetreffende land/organisatie in zijn geheel een passend beschermingsniveau waarborgt. Om te beoordelen of het land een passend beschermingsniveau biedt, wordt de landenlijst van de Europese Commissie geraadpleegd[1]. Er vindt geen doorgifte van persoonsgegevens plaats aan derde landen die niet voorkomen op voornoemde landenlijst van de Europese Commissie tenzij daarvoor een wettelijke uitzondering bestaat zoals bedoeld in de AVG.

Indien WPS gebruik maakt van de diensten van een verwerker, mag deze verwerker, of een door hem ingezette subverwerker, alleen persoonsgegevens buiten de EER doorgeven na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WPS.

2. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

a. Om op uw verzoeken te antwoorden en u geïnformeerd te houden

Wij verwerken persoonsgegevens van u als u ons contactformulier invult, inschrijft op de nieuwsbrief of als u om meer informatie verzoekt over WPS, haar projecten of haar activiteiten. Voor dit doel kunnen wij persoonsgegevens zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw taalvoorkeur en het project of de regio waarin u geïnteresseerd bent, verwerken.

Afhankelijk van het individueel geval, worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige toestemming, de uitvoering van een overeenkomst met u of op basis van uw verzoek om voorbereidende stappen te zetten vooraleer een overeenkomst te sluiten.

b. Om uw vragen te beantwoorden en info uit te wisselen

Als u ons vragen stelt per e-mail of telefoon, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken met als doel om deze vragen te beantwoorden.

Voor dit doel kunnen wij persoonsgegevens zoals uw naam, uw vennootschap, uw functie, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met WPS en alle andere persoonsgegevens die relevant zijn voor het beantwoorden van uw vragen, verwerken.

Afhankelijk van het individueel geval, worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw verzoek om voorbereidende stappen te zetten vooraleer een overeenkomst te sluiten, de uitvoering van een reeds aangegane overeenkomst of op basis van het gerechtvaardigd belang van WPS om u te informeren over projecten en producten.

c. Voor het technisch en functioneel beheer van de websites

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze websites om te verzekeren dat de website u een optimale gebruikservaring biedt.

Voor dit doel is het mogelijk dat wij persoonsgegevens zoals uw IP adres, de pagina’s die u bezoekt, de gebruikte browser, geografische data (bv. uw locatie), uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek, verwerken. We doen dit door het gebruik van cookies. Zie in dit verband onze cookie policy (link).

Deze gegevens worden verwerkt op basis van WPS’ s gerechtvaardigd belang om haar websites te verbeteren en haar te beschermen tegen cyberaanvallen of ander onrechtmatige daden online.

3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uitvoeringsverplichtingen (bv. hosting website) of indien de wet of een (administratief)rechterlijk bevel ons hiertoe verplicht. In geval van uitvoeringsverplichtingen zal WPS overeenkomstig wet- en regelgeving zorgdragen voor toepasselijke verwerkersovereenkomsten waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker.

4. Hoe zijn uw persoonsgegevens beschermd?

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongewilde of wederrechtelijke vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of verkrijging van toegang, maakt WPS. gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers. WPS zal daartoe al het mogelijk doen om de persoonsgegevens te beschermen, waarbij 100% (data)veiligheid niet bestaat. Het doel van de maatregelen is dan ook om risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen.

5. Hoelang worden uw persoonsgegevens voor voormelde doeleinden bewaard?

Zodra het bewaren van de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor het doel waartoe deze zijn verzameld, zullen deze worden vernietigd. Voor de doeleinden van technisch en functioneel beheer van de website zullen de gegevens niet langer dan 1 jaar na bezoek van de website bewaard worden, tenzij specifieke omstandigheden een langere bewaartermijn noodzaken

6. Wat met links naar andere websites of sociale media?

Onze websites kunnen verwijzingen of koppelingen (bv. hyperlinks) naar andere websites bevatten. Daarnaast is het mogelijk dat u op sociale media naar WPS of WPS content verwijst. WPS is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites of sociale media. Noch de privacy policy, noch de cookie policy van WPS zijn hierop van toepassing

7. Hoe kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen?

U hebt steeds het recht om zonder enige kost inzage te krijgen in de persoonsgegevens die WPS van u verwerkt, om uw persoonsgegevens te corrigeren of om u te verzetten tegen verwerking ervan voor direct marketing doeleinden (indien van toepassing).

Als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u steeds het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit invloed heeft op de legitimiteit van de verwerking die gebeurde voor de intrekking.

Verzoeken tot inzage in en correctie van persoonsgegevens, verzet tegen verwerkingen of intrekkingen van toestemming kan u sturen naar het volgende e-mailadres: . Vragen of opmerkingen over het WPS beleid inzake bescherming van persoonsgegevens, kunnen naar hetzelfde e-mailadres gestuurd worden.

Voor klachten inzake ongeoorloofde verwerkingen kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag; contactformulier beschikbaar via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) en in België de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; email: ),.

Deze privacy policy kan gewijzigd worden, bv. wanneer nieuwe functionaliteiten op de website andere verwerkingen noodzakelijk maken. Eventuele toekomstige wijzigingen in de wijze waarop wij de bescherming van persoonsgegevens hebben georganiseerd, worden via deze privacy policy op onze website gepubliceerd.


Politique de vie privée

C’est la politique de confidentialité des sites Web de WPS Holding BV. et ses sociétés affiliées (ci-après dénommées « WPS »). WPS Holding BV est une société anonyme de droit néerlandais, ayant son siège social à Hoevenweg 11, 5652 AW Eindhoven, case postale 5605 7074, JB Eindhoven (Pays-Bas) (ci-après dénommée « WPS »).

Lorsque vous visitez nos sites Web, il est possible que certaines données à caractère personnel sont collectées et traitées. Parce qu’il est très important pour nous de protéger votre vie privée et vos données à caractère personnel, nous veillons à ce que notre entreprise est entièrement compatible avec les lois et règlements applicables.

1. Qui est responsable du traitement de vos données à caractère personnel ?        

 WPS est responsable du traitement de vos données à caractère personnel.  

Si WPS utilise les services d’un processeur, ce processeur ou un sous-processeur engagé par celui-ci, ne peut uniquement transférer les données à caractère personnel en dehors de l'EEE après autorisation expresse et par écrit de WPS. 

Le transfert de données à caractère personnel vers des tiers au sein de l’espace économique européen (EEE) n’auront lieu que si la base du transfert est basée sur un cadre juridique ou contractuelle. Les données à caractère personnel des catégories particulières ne seront pas transférées vers des tiers, à moins qu’il a un consentement explicite des personnes concernées et/ ou il y des règles juridiquement contraignantes.  

Le transfert de données à caractère personnel vers des tiers en dehors de l'EEE n’aura lieu si la pays/organisation en question assure dans l’ensemble un niveau adéquat de protection. Afin de déterminer si le pays a un niveau de protection adéquat, on consultera la liste des pays de la Commission européenne. Il n’y aura pas de transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers qui ne sont pas sur la liste ci-dessus de la Commission européenne de pays sauf s’il existe une exception légale prévue au règlement général sur la protection des données.

2. Pour quels objectifs traitons-nous vos données à caractère personnel?
 1. Pour répondre à vos demandes et pour vous informer

  Nous traitons certaines de vos données à caractère personnel si vous remplissez notre formulaire de contact, si vous souscrivez votre abonnement à notre bulletin ou si vous demandez plus d’informations sur WPS, ses projets ou ses activités.

  À cette fin, nous pouvons traiter des données à caractère personnel telles que votre nom, votre adresse, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, votre langue de préférence et le projet ou la région qui vous intéresse.  

  Selon le cas, le traitement de ces données à caractères personnel repose sur votre consentement sans équivoque, l’exécution d’un contrat avec vous ou sur votre demande afin de prendre des mesures préparatoires avant de clôturer un accord.
 2. Pour répondre à vos questions et afin d’échanger des infos

  Si vous nous envoyez des questions par courriel ou par téléphone, nous traiterons vos données à caractère personnel afin de répondre à ces questions.

  À cette fin, nous pouvons traiter des données à caractère personnel telles que votre nom, votre entreprise, votre fonction, votre adresse, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, votre correspondance avec WPS et toute autre donnée à caractère personnel qui sont pertinentes pour répondre à vos questions.

  Selon le cas, le traitement de ces données à caractère personnel repose sur votre demande d’entamer les étapes préparatoires avant de clôturer un accord, la mise en oeuvre d’un accord déjà existant ou pour des finalités légitimes de WPS notamment vous informer sur projets et produits.
 3. La gestion technique et fonctionnelle des sites Web

  Nous traitons certaines données à caractère personnel pour la gestion technique et fonctionnelle de nos sites Web pour s’assurer que le site vous offre une expérience utilisateur optimale. À cette fin, nous pourrions traiter des données à caractère personnel telles que votre adresse IP, les pages que vous visitez, le navigateur utilisé, données géographiques (par exemple votre lieu), votre langue préférée et le temps et durée de votre visite. Nous faisons cela par moyen de cookies. Voir à ce sujet de notre politique de cookie (lien).


  Ces données sont traitées sur la base de l’intérêt légitime de WPS d’améliorer ses sites Web et pour la protéger contre les cyber-attaques ou autres actes illicite en ligne.
3 Qui a accès à vos données à caractère personnel ? 


Nous ne partageons pas vos renseignements personnels avec des tiers, sauf si cela est nécessaire pour nous permettre de respecter les obligations mises en œuvre (p. ex. Hébergement de sites Web) ou si la loi ou une ordonnance du Tribunal (administrative) nous oblige à le faire. Dans le cas d’obligations mises en œuvre WPS assurera conformément aux lois et règlements que les accords de processeurs sont en place afin que la sécurité de vos données à caractère personne lest garantie par le processeur.

4. Comment vos données à caractère personnel sont-elles protégées ?

Afin de protéger vos données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, perte, altération, la divulgation non autorisée ou d’accès, WPS utilise des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, tels que des pare-feu et des serveurs sécurisés. WPS fera tout son possible pour protéger les données à caractère personnel, or la sécurité à 100 % (données) n’existe pas. L’objectif des mesures est de réduire les risques à un niveau acceptable.

5. Pour combien de temps vos données à caractère personnel sont conservées pour les finalités susmentionnées ?

Une fois la conservation des données à caractère personnel n’est plus nécessaire aux finalités pour lesquelles les données sont collectées, elles seront détruites. Aux fins de la gestion technique et fonctionnelle du site Web la période pendant laquelle les données seront conservées ne peut excéder 1 an après la visite du site, à moins que des circonstances particulières exigent une plus longue période de rétention.

6. Qu’en est-il des liens vers d’autres sites Web ou médias sociaux ?

Nos sites Web peut-être inclure des références ou des liens (par exemple des liens hypertexte) vers d’autres sites. En outre, il est possible que vous faites référence au contenu WPS ou 'WPS sur les médias sociaux. WPS n’est pas responsable du traitement des données à caractère personnel via ces sites Web ou médias sociaux. Ni la politique de confidentialité, ni la politique de cookie de WPS ne s’appliquent.

7. Comment pouvez-vous nous contacter afin d’exercer vos droits ?

Vous avez le droit, sans aucun frais, d’avoir accès à vos données à caractère personnel traitées par WPS, de corriger vos données à caractère personnel ou de s’opposer à leur traitement pour des finalités de marketing direct (le cas échéant). Si le traitement de vos données à caractère personnel repose sur votre consentement, vous avez le droit de retirer ce consentement, sans que ceci affecte la légitimité du traitement antérieure.

Les demandes d’accès et de rectification des opérations de traitement des données personnelles, opposition ou retrait de consentement peut être envoyées à l’adresse suivante : . (Le Pays-Bas), ( La Belgique), ( La Royaume Unie) Questions ou commentaires concernant la politique WPS sur la protection des données personnelles, peuvent être envoyés à la même adresse de courriel.

Pour les plaintes concernant le traitement non autorisé, veuillez contacter l’autorité de surveillance dans le Pays-Bas « de Autoriteit Persoongegevens “(b.p 93374, 2509 AJ Den Haag formulaires de contact disponibles par l’intermédiaire de ww.autoriteitpersoonsgegevens.nl) et en Belgique la Commission pour la protection de la vie privée (35, 1000 Brussels drukpersstraat; email: )

Cette politique de confidentialité peut être modifiée, par exemple lorsque nouvelles fonctionnalités sur le site Web nécessitent des autres opérations de traitement. Les modifications ultérieures de la manière que nous avons organisé la protection des données à caractère personnel seront publiées par l’intermédiaire de cette politique de confidentialité sur notre site Web.

© WPS Parking Systems BV 2019

logo

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies voor het technisch en functioneel beheer van de website, maar ook voor het personaliseren van uw website-bezoek en om commerciële en marketing informatie te verzamelen. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons Cookie-beleid. U kunt uw cookie toestemming te allen tijde aanpassen via uw browserinstellingen. Verder gebruik van de website impliceert uw toestemming voor ons Cookie-beleid.

Notre site Web utilise différents types de cookies pour la gestion technique et fonctionnelle du site mais aussi pour personnaliser votre visite du site Web et pour recueillir des informations commerciales et de marketing. Vous trouverez plus d’informations sur l’utilisation des cookies dans notre politique de Cookie. Vous pouvez adapter votre consentement de cookie en tout temps via les paramètres de votre navigateur. Autre utilisation du site implique votre consentement à notre politique de Cookie